Assistant Researchers

นายต้น ใจตรง

หลักสูตร ป.โท Data Science ภายใต้การดูแล ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสมาน

หลักสูตร ป.โท Data Science ภายใต้การดูแล ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

นางสาวปิยเนตร อรุณปรีดิ์

หลักสูตร ป.โท Data Science ภายใต้การดูแล ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

นายกฤตมุข บิลอับดุลล่าห์

หลักสูตร ป.โท Computing (International) ภายใต้การดูแล ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์

หลักสูตร ป.โท Computing (International) ภายใต้การดูแล ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

นายวสุภณ ตัณฑวณิชย์

หลักสูตร ป.โท Information Technology ภายใต้การดูแล ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

นางสาวสุไรยา เจริญเระ

หลักสูตร ป.โท Information Technology ภายใต้การดูแล ดร.อดิศักดิ์ อินทนา