Our Publication

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal)

 • Bancha, W., and Tongtep, N. Enhancing Vocabulary Memorization and Retention through LMS and MultiEx Game Platforms among Thai Tertiary Students, IJLTER, Vol. 20, No. 10, pp.173-192, October 2021.

 • Chochiang, K., Choothong, A., Thongkhamdee, T. and Sathansat, L. (2020). “Translation Quality Assessment of Online Translation Systems in Translating English to Thai on Phuket Tourism”, Journal of Computer Science, Volume 16, No.11, 1535-1545.

 • Aziz N. and Stephane B.," The empirical study: Encouraging students' interest in software development using test-driven-development", Technicki glasnik/Technical Journal, Vol.13, No. 4

 • Choochote, K., and Chochiang K., (2015). “Electronic Human Resource Management (e-HRM) of Hotel Business in Phuket.”, International Journal of Advances Computer Science and Applications, Volume 6, No. 4, 73 - 78.


วารสารวิชาการระดับชาติ (National Journal)

Laosen, K. and Sankoh, S., (2021) Online Travel Forums Mining using Association Rules. Information Technology Journal,Vol. 17 No.1 (2021): January - June 2021, pp 54– 65

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences)

 • Quynh, D.V.X., Laosen, K. and Laosen, N., (2021) An Evaluation of the UIT-VSFC Dataset Using Modern Machine Learning Techniques and Word Embeddings. The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2021), 18-20 November, 2021.

 • Nor Razak, Aida Mustapha, Aziz Nanthaamornphong, Mohd Helmy Abd Wahab, and Salama Mostafa, Prediction of Secondary Students Performance: A Case Study, Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), June 2021, pp.908-912

 • Azrel Aiman Azeman, Aida Mustapha, Nazim Razali, Aziz Nanthaamornphong, Mohd Helmy Abd Wahab, Prediction of Football Matches Results: Decision Forest against Neural Networks, proceedings of the 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), June 2021, pp.1032-1035

 • Tongtep N., and Boonlamp., L. Educator Personality Toward Edutainment for Preparing Youth to a Digital Society. The 2nd SEA-STEM International Conference. November 24-25, 2021. Thailand, page 25-29.

 • Tanthavanich, W., Intana, A., The Development of Running Event Ontology for Sport Tourism in Thailand. The 36th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, June 28-30, 2021. Republic of Korea, page xxx-xxx.

 • Binabdullah, K., and Tongtep, N. Comparative Study on Natural Language Processing for Tourism Suggestion System. The 36th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, June 28-30, 2021. Republic of Korea, page 320-323.

 • Sincharoenkul, K., Tongtep, N., Fuchs, K., and Boonlamp, L. Assessing of Students’ Personalities Towards Active Learning in Hybrid Higher Education. The 9th PSU Education Conference, May 6-7, 2021. Songkhla, page 222-229.

 • Chochiang, K., Ung, P., and Bunsaman N.(2020). "One Stop Restaurant Service Application",. The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2020), Phuket, Thailand : pages 482-485.

 • Intana, A., "Teaching Requirement Engineering Using Industrial-Infused Project-Based Learning," 2020 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), Hua Hin, Thailand, 2020, pp. 82-85, doi: 10.1109/iSTEM-Ed50324.2020.9332770.

 • Intana, A., "A Pattern-Based Formal Modelling Framework for Wireless Sensor Networks," 2020 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, Thailand, 2020, pp. 63-66, doi: 10.1109/ECTI-CON49241.2020.9158327.

 • Intana, A., Thongthep, M., Thepnimit, P., Saethapan, P. and Monpipat , T., "SYNTest: Prototype of Syntax Test Case Generation Tool," 2020 - 5th International Conference on Information Technology (InCIT), 2020, pp. 259-264, doi: 10.1109/InCIT50588.2020.9310968.

 • Intana, A. and Sriraksa, T. "Impact Analysis Framework of Test Cases Based on Changes of Use Case Based Requirements," 2019 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, 2019, pp. 230-235, doi: 10.1109/ICSEC47112.2019.8974699.

 • Charoenreh, S. and Intana, A., "Enhancing Software Testing with Ontology Engineering Approach," 2019 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, 2019, pp. 186-191, doi: 10.1109/ICSEC47112.2019.8974672.

 • Hajer K. Aziz N., Stephane B., Determinants of Social Networking Usage and Regret in Two Cultural Settings: France and Thailand, In Proceedings of the Americas Conference on Information Systems 2019 (AMCIS 2019), 15-17 August 2019, Cancún, Mexico, pp. 1-10

 • Chochiang K., and Khuanwilai, W., Enhancing a Keyword Search Using Segmentation and Similarity Measure Algorithms : A Case Study of Phuket Attractions., The 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019), Chonburi, Thailand: July 10-12, 2019. pp.26-31

 • Chochiang K., L2D : A modified Algorithm based on Edit Distance for Searching Thai-English Transliterated Words., Proceedings of the 2017 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence, Jakarta, Indonesia:December 5-7,2017. pp.242-246.

 • Kiawkaew, T., and Tongtep, N. Pattern Extraction of Polite Response to Customer Feedback. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2017), November 9-11, 2017, Nagoya, Japan, pp. 132-137.

 • Kunpattanasopon, N., Tongtep, N., and Hashimoto, K. Noise Reduction Effect on Thai Social Texts Sentiment Analysis. In Proceedings of International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017), pp. 104-115, August 27-29, 2017, Prachuap Khiri Khan, Thailand.

 • Nalad, C., Charoenporn, T., Tongtep, N., "The Monitoring Management System for Tangible Cultural Heritage Surveillance," in Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA), 2015 2nd International Conference on , vol., no., pp.1-5, 19-22 Aug. 2015.

 • Thanangthanakij, S., Pacharawongsakda, E., Tongtep, N., Aimmanee, P., and Theeramunkong, T. An Empirical Study on Multi-dimensional Sentiment Analysis from User Service Reviews. In Proceedings of the Seventh International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2012), November 8-9, 2012, Melbourne, Australia, pp. 58-65.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conferences)

 • Kris Sincharoenkul, Nattapong Tongtep. A Conceptual Framework of the Adaptation of Edutainment-based Learning in the Flow Theory with the Moderation Effect of Personality of the Effective Learning in Higher Education. The 10th PSU Education Conference, June 16-17, 2022. Songkhla, page 403-413.

 • Kris Sincharoenkul, Nattapong Tongtep, Kevin Fuchs, Lerluck Boonlamp. Assessing of Students’ Personalities Towards Active Learning in Hybrid Higher Education. The 9th PSU Education Conference, May 6-7, 2021. Songkhla, page 222-229.

 • รัชชานนท์ เจียมจำนง, พงศธร เสียมศักดิ์, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการวิจัยตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 13, 28-29 ตุลาคม 2564, กรุงเทพ. หน้า 29-34.

 • นิธินาถ แซ่ตั้ง, เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วิชาเทคโนโลยีน้ำยาง (Analysis and Design of Blending Learning Management Under the Epidemic Situation of COVID-19 in Latex Technology Course). การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (The 17th National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2021), 13-14 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ. หน้า 444-449.

 • อนุวัติ แซ่ตั้ง, นิธินาถ แซ่ตั้ง, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคโนโลยีพอลิยูริเทน (Creativity and Learning Achievement Development using Project-Based Learning Management in Polyurethane Technology Course). การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (The 17th National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2021), 13-14 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ. หน้า 438-443.

 • สุรชัย กุ้งแก้ว, จิรโชติ จันทร์อุไร, เตชิษฎ์ ฉวีวงค์, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, ระบบสร้างเกมกระดานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized Board Game Development System). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 12, 21-22 ตุลาคม 2563, ชลบุรี. หน้า 15-21.

 • สมพจน์ หาบหา และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าที่มีผลต่อการแนะนำรถยนต์มือสอง (Analysis of Customer Preferences toward Used Car Suggestion). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 11, 24-25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ. หน้า 12-18.

 • นนทวัฒน์ ตัณฑวณิช, ชานนท์ ธรรมสุนทร, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การกำหนดรูปแบบการเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และออกแบบแนะนำกิจกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล (Pattern-Based Data Preparation for Analysis and Design Personalized Event Suggestion System). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 11, 24-25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ. หน้า 109-114.

 • รัฐศิริ ชนะวรรณ์ และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความสุภาพระหว่างข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. The 7th PSU Education Conference, 13-14 ธันวาคม 2561, หาดใหญ่, สงขลา, หน้า 87-92.

 • ปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ. The 7th PSU Education Conference, 13-14 ธันวาคม 2561, หาดใหญ่, สงขลา, หน้า 116-125.

 • ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การวิเคราะห์การสกัดรูปแบบการตอบกลับที่สุภาพต่อข้อความแสดงความเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 9, 1-2 พฤศจิกายน 2560, ศาลายา, นครปฐม. หน้า 122-127.

 • นวพงษ์ อติวัฒนานนท์, ธนวัฒน์ วิชัย, ทัตพงศ์ บุบผัน, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การสกัดรูปแบบสำหรับการตั้งชื่ออาหารไทย. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 9, 1-2 พฤศจิกายน 2560, ศาลายา, นครปฐม. หน้า 128-132.

 • Sriraksa, T. and Intana, A., "Adding Effectiveness to Combination of Equivalence Partitioning and Classification Tree Based Testing Technique with Fault Tree Analysis," 2017 - 21st International Computer Science and Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 2017, pp. 348-353.

 • Intana, A., Buranapraphan, P., Pitukdansakul , J. and Vongna, S., "A Prototype of Use Case Development for Supporting Scenario Based Requirement Engineering." 2017 - 9th National Conference on Information Technology (NCIT), Bangkok, Thailand, 2017, pp. pp.269-274.

 • Intana, A., Sriraksa, T., KaewyaoS., Phetrupan , J. and Singsom, K., "The Prototype Development of Automatic Test Case Generation for Supporting System and User Acceptance Testing," 2017 - 9th National Conference on Information Technology (NCIT), Bangkok, Thailand, 2017, pp. 246-252.

 • Charornreh, S., Masalong, H., Bootem, P., and Tongtep N., The Management Information System for Universal Design in Thailand: Thai-UDee. In Proceedings of The Thirteenth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2017), July 6-7 2017, Bangkok, Thailand, pp. 247-252.

 • Sermsri, J., Phomkeaw K., Klamchawee K., and Tongtep N. Web Accessibility Transformation Creator for People with Disabilities. In Proceedings of The Twelfth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2016), July 7-8 2016, Khon Kaen, Thailand, pp. 25-30.

 • Wonghaeon, L., Keereedet N., Punpauk S., and Tongtep N. Emotion Categorization System for the Thai Texts. In Proceedings of The Twelfth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2016), July 7-8 2016, Khon Kaen, Thailand, pp. 31-36.

อื่น ๆ (Others)