Our Projects

ระบบการประเมินระดับความยากง่ายของเอกสารแบบอัตโนมัตินี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเลือกเอกสาร ที่เหมาะสมกับตนเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบนี้จะใช้สำหรับจัดระดับเอกสารภาษาไทยออกเป็นกลุ่ม ตามระดับความยากง่ายของข้อความในเอกสาร โดยเริ่มต้นที่ 3 ระดับ (กลุ่ม) คือ ง่าย ปานกลาง ยาก และ 5 ระดับ คือ ง่ายที่สุด ง่าย ปานกลาง ยาก ยากที่สุด

https://www.computing.psu.ac.th/nattapong/en/project/text-readability-checker 


โครงการพัฒนาช่องทางทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ให้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ “Spa Business Information Management System” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวสปาเพื่อสุขภาพ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาแผนงานสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริการและผลิตภัณฑ์สปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้บทสนทนาภาษาจีนด้วยตนเอง  การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และคณะวิเทศศึกษา โดยเหมาะสำหรับพนักงานต้อนรับโรงแรมในการเรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ การจองห้องพัก ปัญหาระหว่างการเข้าพัก การสอบถามตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งการแนะนำบริการต่าง ๆ ของโรงแรม นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับขั้นในบทเรียนต่าง ๆ โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชันคือการเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปยาก มีการเรียนรู้โดยการจดจำความสัมพันธ์ของสีและคำ รวมทั้งการฟังเสียงประโยค/บทสนทนาตามสถานการณ์จริงจากเจ้าของภาษาจีน (native speaker) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นชินเมื่อเจอสถานการณ์จริง นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถทราบประวัติการเรียนรู้ของตนเองได้ แอปพลิเคชันนี้ได้ทำการทดลองใช้งานจริงใน 3 โรงแรมของ อ.กะทู้ ซึ่งผลการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน อีกทั้งพนักงานโรงแรมมีความพึงพอใจอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเองในทุกที่และทุกเวลา