Awards

  • เกียรติบัตร รางวัลชมเชย หมวดพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ ผลงานเรื่อง เมมมิฟาย

  • เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลงานเรื่อง ระบบวิเคราะห์และแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ

  • เกียรติบัตร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลงานเรื่อง ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย