News

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรและนักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ที่ได้รับรางวัล

- บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

- นักวิจัยดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

- นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2564 (Pride of PSU)

--------------------------------------

Congratulations to Assistant Professor Dr.Aziz Nanta-amornpong, Lecturer of College of Computing, PSU Phuket, on the occasion of receiving awards

Outstanding Personnel of the Faculty / Organization for the Year 2020

Outstanding Researcher of the Faculty / Organization for the year 2020

Award-winning researchers for the 2020 international presentation from the Pride of PSU 2021 event.

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรและนักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

วช. มอบรางวัลระดับดี MEMMIFY โปรแกรม AI สัญชาติไทย เก็บข้อมูลได้ง่าย ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรม การติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงใช้เป็นฐานเก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ แต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลยังคงเป็นอุปสรรค เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะหลงลืม จนหาไฟล์ไม่พบ จำข้อมูลผิดพลาด รวมถึงจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง

ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และนายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมพัฒนาโปรแกรม “เมมมิฟาย” (Memmify) มาช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมช่วยประมวลผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การแนะนำหมวดหมู่หรือป้ายกำกับให้กับเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เพิ่มเข้าไป ช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้งานในการจัดระเบียบของข้อมูลเหล่านั้น

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า “เมมมิฟาย” (Memmify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ, แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา, แปลงข้อความเป็นเสียงพูด, วิเคราะห์ความคิดเห็น, จัดกลุ่มเนื้อหา โดยทำงานร่วมกับ API ของ AI FOR THAI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “AI สัญชาติไทย” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า เมมมิฟาย” (Memmify) ได้เปิดให้ทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.computing.psu.ac.th

หรือที่ www.computing.psu.ac.th/nattapong

โดยให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปจัดเก็บข้อมูล และมองดูไอเดียในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปต่อยอดในการทำธุรกิจ หรือดำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น สามารถประยุกต์ใช้เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลของทางบริษัท Startup หน้าใหม่เพื่อใช้แทนในการเก็บไฟล์ข้อมูลธรรมดาที่ไม่สามารถค้นหาข้อความหรือประโยคที่ต้องการในเอกสาร, เพิ่มความสะดวกในการสแกนเอกสารที่เป็น PDF เป็นตัวอักษร, ใช้ในการวิเคราะห์อารมณ์ของจดหมาย บทความ หรือเอกสารก่อนที่จะส่งให้ผู้อื่น, สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการวิเคราะห์อารมณ์ของนักท่องเที่ยว จากความคิดเห็น (Comment) ที่วิจารณ์ (Review) ไว้ในของเพจต่าง ๆ

สำหรับ “เมมมิฟาย” (Memmify) โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ


ที่มา: ข่าวจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ NSC2021 โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

AI-TaSI ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ระดับประเทศ

หมวดพิเศษ : โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

ชื่อผลงาน : โครงการเมมมิฟาย

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

ทีมนักวิจัย AI-TaSI ได้รับทุนวิจัยมูลค่า 28,960,000 บาท

ทีมนักวิจัย ของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 28,960,000 บาท จาก แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “ดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน” โดยนักวิจัยของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

  • ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

  • ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

  • ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

  • ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

  • อ.เลอลักษณ์ บุญล้ำ

เป้าหมายสำคัญสำหรับโครงการนี้ คือ การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่

- แพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวตามแนวคิดดิจิทัลทวิน และคลังข้อมูลเชิงความหมายขนาดใหญ่

- ระบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนแบบดิจิทัล

- ระบบการจัดการและบริหารเพื่อช่วยวางแผนทิศทาง และนโยบายด้านการท่องเที่ยว

- ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์

โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่จำเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เสริมสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพของชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท


AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองป่าตอง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร. กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายรักษ์ศักดิ์ หนูเชต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ระหว่างศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ณ องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานในการเสริมสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือด้านบุคลากรระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลและการประสานงานร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม


AI-TaSi ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2020

AI-TaSi ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต สำหรับงาน ECTI-CON 2020 นี้ คาดว่าจะมีจำนวนผลงานวิชาการจากนักวิจัยทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 200 บทความ และในงานจะมีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการใกลุ่ม นักวิจัย นักศึกษา และบริษัท


วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี และคณะวิเทศศึกษา นำทีมโดย ผศ.ดร.พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยคุณศลิษา ลิ่มสกุล พร้อมทีมผู้บริหาร ในการนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื้อภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้สามารถสื่อสารภาษาจีนรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่น ๆได้อย่างคล่องแคล่ว

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือมีมากมาย อาทิเช่น การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เป็นต้น ในการลงนามฯครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

AI-TaSi แสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

AI-TaSi ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัยกับคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักวิจัย AI-TaSi และ ดร.ศุภชัย แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณนฤดี พงษ์นริศร อุปนายกฝ่ายบริหาร, คุณสิทธิชัย ธนากรเจริญ อุปนายกฝ่ายการตลาด และ คุณณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหาร

ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ 14 องค์กรในภาคใต้ ลงนาม MOU วิจัย เพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันธุรกิจสปา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนาม MOU วิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ ก้าวสู่การเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


https://www.thairath.co.th/news/business/1466459?fbclid=IwAR1YDUBj7rlbMx6zkPJGq-6HWoTbg9aALyWieGYWd6TM7Zckd-fnsWxbh2s

นักวิจัย AI-TaSi ได้รับทุนสนุนโครงการวิจัย จาก สกสว.

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับทุนวิจัยโครงการ การพัฒนาช่องทางทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล ภายใต้แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism จาก สกสว.