News

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรและนักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ที่ได้รับรางวัล

- บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

- นักวิจัยดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563

- นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2564 (Pride of PSU)

--------------------------------------

Congratulations to Assistant Professor Dr.Aziz Nanta-amornpong, Lecturer of College of Computing, PSU Phuket, on the occasion of receiving awards

Outstanding Personnel of the Faculty / Organization for the Year 2020

Outstanding Researcher of the Faculty / Organization for the year 2020

Award-winning researchers for the 2020 international presentation from the Pride of PSU 2021 event.

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ NSC2021 โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

AI-TaSI ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) ระดับประเทศ

หมวดพิเศษ : โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

ชื่อผลงาน : โครงการเมมมิฟาย

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

AI-TaSi ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2020

AI-TaSi ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต สำหรับงาน ECTI-CON 2020 นี้ คาดว่าจะมีจำนวนผลงานวิชาการจากนักวิจัยทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 200 บทความ และในงานจะมีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการใกลุ่ม นักวิจัย นักศึกษา และบริษัท

https://ecticon2020.ecticon.org/

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดี และคณะวิเทศศึกษา นำทีมโดย ผศ.ดร.พิม เดอะ ยง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยคุณศลิษา ลิ่มสกุล พร้อมทีมผู้บริหาร ในการนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื้อภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้สามารถสื่อสารภาษาจีนรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่น ๆได้อย่างคล่องแคล่ว

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือมีมากมาย อาทิเช่น การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับพนักงานโรงแรม การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เป็นต้น ในการลงนามฯครั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

AI-TaSi แสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

AI-TaSi ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

AI-TaSi ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัยกับคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักวิจัย AI-TaSi และ ดร.ศุภชัย แจ้งใจ คณะวิเทศศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสมาคมโรงแรมป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณนฤดี พงษ์นริศร อุปนายกฝ่ายบริหาร, คุณสิทธิชัย ธนากรเจริญ อุปนายกฝ่ายการตลาด และ คุณณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหาร

ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการและวิจัย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ 14 องค์กรในภาคใต้ ลงนาม MOU วิจัย เพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันธุรกิจสปา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนาม MOU วิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ ก้าวสู่การเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


https://www.thairath.co.th/news/business/1466459?fbclid=IwAR1YDUBj7rlbMx6zkPJGq-6HWoTbg9aALyWieGYWd6TM7Zckd-fnsWxbh2s

นักวิจัย AI-TaSi ได้รับทุนสนุนโครงการวิจัย จาก สกสว.

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับทุนวิจัยโครงการ การพัฒนาช่องทางทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล ภายใต้แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism จาก สกสว.