Activities

นำเสนอผลงานวิชาการ

 • ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

 • ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครโครงการ Super AI Engineer ของศูนย์ประสานงานภูมิภาคและเครือข่ายภาคใต้

 • เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานของผู้ผ่านคัดเลือกโครงการ Super AI Engineer จำนวน 2 คน (ปี 2565)

 • คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

 • เป็นวิทยากร ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน พ.ศ. 2562-2565 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 • เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ม.อ.ภูเก็ต

ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 • National University of Singapore (NUS)

  • Thai Natural Language processing

  • Chatbot for Phuket Tourism

  • Phuket Tourism dataset

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

 • ร่วมเป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนวยการบูรณาการระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๐๕๒๕/๒๕๖๔)

 • ร่วมเป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพแบบทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ในคณะกรรมการวัดและประเมินสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ ๐๓๒๘/๒๕๖๔)

 • เข้าร่วมแข่งขัน Health Data Science Hackathon

 • จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Hadoop & Spark Training ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 6708 AI-TaSI

 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 6708 AI-TaSI

การแข่งขัน

 • ร่วมส่งผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

 • ร่วมส่งผลงานในการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

 • ร่วมส่งผลงานในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA 2020)

 • ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)

บริการวิชาการ

1. เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามันรับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อบรมจากโครงการ Super AI Engineer2 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์(Medical Tourism) และการทองเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ (Historical Tourism) โดยมี ดร.กาญจนา เหล่าเส็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อดังนี้

1) Intent Analysis from Online Social Media for Medical Touurism

2) Named Entity Extraction from Online Social Media for Historical Tourism


2.เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามันรับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อบรมจากโครงการ Super AI Engineer 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยมีอาจารย์ในศูนย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อดังนี้

1) Sentiment Analysis สำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อมูลริวิวการท่องเที่ยว

2) YAYA chatbot เพื่อตอบคำถามข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต


กิจกรรมอื่น ๆ

 • แสดงนิทรรศการ ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ลานมังกร จังหวัดภูเก็ต

 • Academic Honesty Online Workshop with University of Georgia เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 • เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ กฎหมายที่ควรรู้ในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 • PSU LIVE: “ก้าวสู่ชีวิตเทคโนโลยีดิจิทัล ยุค New normal”