Activities

กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

การแข่งขัน

บริการวิชาการ

1. เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามันรับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อบรมจากโครงการ Super AI Engineer2 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์(Medical Tourism) และการทองเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ (Historical Tourism) โดยมี ดร.กาญจนา เหล่าเส็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อดังนี้

1) Intent Analysis from Online Social Media for Medical Touurism

2) Named Entity Extraction from Online Social Media for Historical Tourism


2.เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามันรับนักศึกษาฝึกงานจากผู้อบรมจากโครงการ Super AI Engineer 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยมีอาจารย์ในศูนย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อดังนี้

1) Sentiment Analysis สำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อมูลริวิวการท่องเที่ยว

2) YAYA chatbot เพื่อตอบคำถามข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต


กิจกรรมอื่น ๆ